Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript  Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma > Fotogalérie > Súčasnosť >
Súčasnosť

Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu

Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu
Dňa 15.3.2010 podpísala Obec Vyšný Kazimír a Pôdohodpodárska platobná agentúra Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt "Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu v obci Vyšný Kazimír". Rekonštrukcia bola ukončená 8.11.2010. Celková výška poskytnutých prostriedkov od PPA 69 456,68 €.
Posledná zmena: 13. 9. 2011 | Publikoval: Administrator
    
Založené: 2013-10-31 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2013-10-31 00:00:00| Aktualizoval: 363

Zahájenie letnej turistickej sezóny 2011

Zahájenie letnej turistickej sezóny 2011
V sobotu, 18.6. 2011 sa na rybníku v našej obci uskutoènilo zahájenie letnej turistickej sezóny. O množstvo zaujímavých zážitkov sa postaral bohatý kultúrno-spoloèenský program, ani tohto roku nechýbala skvelá atmosféra poèas celého dòa.
V úvode slávnostného príhovoru za mikrofónom vystúpil starosta obce, ktorý privítal prítomných a zvl᚝ vzácnych hostí, medzi ktorými bol aj predseda Matice Slovenskej a zároveò rodák z Èièavy Marián Tkáè, primátor mesta Vranov nad Top¾ou Ján Ragan, rodák a honorárny konzul Ukrajiny S. Obický èi delegácia z  ...detail
    

Súčasnosť

Súčasnosť
V novembri 1989 došlo v našej spoločnosti k prevratným zmenám. Zmeny v štátnej a politickej štruktúre sa výrazne dotkli aj života obce. Zákonom č. 369 z roku 1990 boli zrušené KNV, ONV, namiesto MNV boli zriadené obecné úrady, na ktoré prešli právomoci. Na základe prijatia nových zákonov sa konali aj voľby v roku 1990 do samosprávy obce. Poslancov do samosprávy navrhovali politické strany a hnutia, občania ich potom vo voľbách volili tajným hlasovaním. Tento zákon už nepoznal predsedu MNV, ale starostu obce, ten už nebol volený poslancami, ale všetkými voličmi. V prvých demokratických voľbách bol za starostu obce zvolený Michal Duda. Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení títo občania:

•vo volebnom období 1990 - 1994
Michal Sopko Bartolomej Duda Teodor Gajdoš Jozef Michalov Anna Dudová Anna Bamová Milan Ivanov Ján Grobár Ján Lukáč

•vo volebnom období 1994 - 1998
Milan Ivanov Teodor Gajdoš Miroslav Fugen Jozef Michalov Anna Dudová Peter Gajdoš Bartolomej Duda Ján Grobár Michal Sopko

V spomínaných zmenách roku 1989 začína rozmáhanie súkromného podnikania. V našej obci bola zriadená súkromná predajňa potravín, ktorej majiteľom je Ing. Marián Barna. Okrem toho vzniklo niekoľko menších podnikateľských subjektov.


Dnes máme v obci :


•Predajňu potravín Jednoty ŠD Pohostinstvo - v správe OcÚ Potraviny - majiteľ Ing. Marián Bama

•V roku 1991 začala výstavba skládky tuhého komunálneho odpadu odovzdaná do užívania roku 1992) a súbežne prebiehala rekonštrukcia elektrickej "nízkonapäťovej siete, montážne práce verejného osvetlenia a prípojky na miestny cintorín (ukončené r. 1992).

•17. 8. 1991 OcÚ zorganizoval I. stretnutie rodákov pod názvom „Kukuèky

• rodného hniezda", ktoré sa konalo v miestnom kultúrnom dome, doplnené pekným kultúrnym programom.

•27. 12. 199 1 OcÚ vyhlásil referendum o zmene názvu obce Ruský Kazimír
na Vyšný Kazimír. Referenda sa zúčastnilo 136 oprávnených voličov, z ktorých
bolo 95,5% za zmenu názvu, proti 4,5%. Definitívny názov obce Vyšný Kazimír
bol priiatý a schválený uznesením vlády SR č.934/1992 z 8.12.1992. Od 1.1.1993
obec nesie názov Vyšný Kazimír.

•9.8. 1997 sa uskutočnilo II. stretnutie rodákov „Kukučky do rodného hniezda".

•Počas roka 1994 sa zrealizovalo rozšírenie elektrickej siete na priame v.-ojro vanie rodinných domov.

•Dňa 12.9.1994, v deň svojich menín, zomrela najstaršia obyvateľka obce Mária Ivanova, rod. Lukáčová (* 18. 2. 1894).

•Roku 1995 bol asanovaný starý kultúrny dom a na jeho mieste postavený nový, s kompletným vybavením, ktorý bol slávnostne odovzdaný do užívania : 3.12. 1995. Jeho výstavbu privítal každý občan, veď poslúžil nejednej akcii. Usporadúvajú sa v ňom svadby, vystúpenia rôznych kultúrnych telies z iných dedín 2 miest pri rôznych príležitostiach. K neodmysliteľným akciám patria aj tanečné zábavy a diskotéky. Kultúrny dom je využívaný aj na iné udalosti, ako je napríklad kar. Udalosť smutná, ale v živote nemenej dôležitá.

•V roku 1996 bola vyasfaltovaná cesta na cintorín a jedna miestna komunikácia.

•V roku 1997 obec zaèala s výstavbou viacúèelovej vodnej nádrže na chov rýb, aj na rekreaèné úèely.

K ïalšiemu zlepšeniu životných podmienok obyvate¾ov obce nepochybne prispeje aj plynofikácia, ktorá bola ukonèená pomerne v krátkom èase (od apríla 1998). Jednotlivé domácnosti boli postupne plynofikované a v súèasnosti sa len èaká na posledné skúšky a uvedenie do prevádzky.


V tomto roku bol už 6. ročník tradičných „Kazimírskych majálesov", ktoré sa konajú v areáli poľovníckej chaty „Čičva" (predtým Inovec), s účasťou okolo tisíc návštevníkov, kde nechýbala opekaná domáca klobása, kotlíkový guláš a tradičná veselica.


zatvoriť
    
Založené: 2013-10-31 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2013-10-31 00:00:00| Aktualizoval: 363

Vybudovanie a modernizácia infraštruktúry v obci Vyšný Kazimír

Dňa 20.7.2005 bola podpísaná Zmluva o pridelení grantu – externé projekty Európskeho spoločenstva, medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja a obcou Vyšný Kazimír, za účelom pridelenia grantu zo strany MVaRR SR na implementáciu projektu.
Projekt bol realizovaný v období od 21.7.2005 do 20.7.2006.
Financovanie projektu
Celková hodnota projektu 6.499.000,- Sk
Príspevok Phare 4.874.000,- Sk
Štátny rozpoèet 1.300.000,- Sk
Príspevok obce 325.000,- Sk
Hlavný dodávateľ stavby – firma ...detail
    
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer