Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript  Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma > Fotogalérie > Súčasnosť >
Súčasnosť

Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu

Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu
Dňa 15.3.2010 podpísala Obec Vyšný Kazimír a Pôdohodpodárska platobná agentúra Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt "Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu v obci Vyšný Kazimír". Rekonštrukcia bola ukončená 8.11.2010. Celková výška poskytnutých prostriedkov od PPA 69 456,68 €.
Posledná zmena: 13. 9. 2011 | Publikoval: Administrator
    
Založené: 2013-10-31 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2013-10-31 00:00:00| Aktualizoval: 363

Zahájenie letnej turistickej sezóny 2011

Zahájenie letnej turistickej sezóny 2011
V sobotu, 18.6. 2011 sa na rybníku v našej obci uskutoènilo zahájenie letnej turistickej sezóny. O množstvo zaujímavých zážitkov sa postaral bohatý kultúrno-spoloèenský program, ani tohto roku nechýbala skvelá atmosféra poèas celého dòa.
V úvode slávnostného príhovoru za mikrofónom vystúpil starosta obce, ktorý privítal prítomných a zvl᚝ vzácnych hostí, medzi ktorými bol aj predseda Matice Slovenskej a zároveò rodák z Èièavy Marián Tkáè, primátor mesta Vranov nad Top¾ou Ján Ragan, rodák a honorárny konzul Ukrajiny S. Obický èi delegácia z Èiech.
Po slávnostnom príhovore podujatie pokraèovalo bohatým kultúrnym programom, poèas ktorého na pódiu vystúpili humoristi Kajzer a Meluš, trio Sabrosa z Raslavíc, folklórny súbor Vranovèan, spevácka skupina Ružièky, vranovskí heligonkári, Potoky a talenty z Vyšného Kazimíra.
Rybári si prišli na svoje pri súaži v lovení kapra a iných rýb, a zaujímavým spestrením programu bola súaž vo varení kotlíkového gu¾ášu, do ktorej sa tohto roku zapojilo až 14 družstiev. Vyvrcholením otvorenia letnej turistickej sezóny na rybníku vo Vyšnom Kazimíri bolo veèerné zapálenie Jánskej vatry.

zatvoriť
    
Založené: 2013-10-31 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: | Aktualizoval: 0

Súčasnosť

Súčasnosť
V novembri 1989 došlo v našej spoločnosti k prevratným zmenám. Zmeny v štátnej a politickej štruktúre sa výrazne dotkli aj života obce. Zákonom č. 369 z roku 1990 boli zrušené KNV, ONV, namiesto MNV boli zriadené obecné úrady, na ktoré prešli právomoci. Na základe prijatia nových zákonov sa konali aj voľby v roku 1990 do samosprávy obce. Poslancov do samosprávy navrhovali politické strany a hnutia, občania ich potom vo voľbách volili tajným hlasovaním. Tento zákon už nepoznal predsedu MNV, ale starostu obce, ten už nebol volený poslancami, ale všetkými vo ...detail
    

Vybudovanie a modernizácia infraštruktúry v obci Vyšný Kazimír

Dňa 20.7.2005 bola podpísaná Zmluva o pridelení grantu – externé projekty Európskeho spoločenstva, medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja a obcou Vyšný Kazimír, za účelom pridelenia grantu zo strany MVaRR SR na implementáciu projektu.
Projekt bol realizovaný v období od 21.7.2005 do 20.7.2006.
Financovanie projektu
Celková hodnota projektu 6.499.000,- Sk
Príspevok Phare 4.874.000,- Sk
Štátny rozpoèet 1.300.000,- Sk
Príspevok obce 325.000,- Sk
Hlavný dodávateľ stavby – firma ...detail
    
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer