Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript  Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma > Fotogalérie > Šport >
Šport

Šport

Šport
Šport v našej dedine siaha do rokov 1972-1975, kedy sa zaèal hráva organizovaný futbal v IV. triede.

Nako¾ko obec nemala vlastné ihrisko, futbalové stretnutia sa konali v Majerovciach. Medzi dobrých hráèov v spomenutom období patrili :


Jaroslav Majzlík, Juraj Andrejco, Štefan Gajdoš, Ján Andrejco, Ján Ivanov. Eduard Duda, Milan Andrejco, Milan Ivanov, Ján Mašlanka, Miroslav Fugen, František Ivanov, Michal Ivanov, Michal Duda a Marián Bama. Niektorí naši mladí chapci už ako študenti stredných škôl hrali futbal za iné kluby susedných dedín.
V súèasnosti sa formuje nové mužstvo a èaká na nové ihrisko, ktoré sa už buduje.


Dlhšie trvanie mal športový oddiel stolného tenisu založený Mariánom Bamom. V rokoch 1980-94 stolní tenisti hrali v najvyššej okresnej súaži.


K aktívnym v obci patria naši požiarnici, ktorí dosahujú dobré výsledky na rôznych súažiach. V roku 1997 obsadili I.miesto na súaži v obci Dlhé Klèovo. Dobrovo¾ný požiarny zbor (DPZ) má v súèasnosti 25 èlenov,
jeho predsedom je Eduard Ivanov a velite¾om jednotky Miroslav Fugen, ktorý je aj dobrovo¾ný darcom krvi a držite¾om zlatej Jánskeho plakety za 55 odberov. Vo výbave majú dve striekaèky typu PPS 12 R a PPS 8 R s kompletným príslušenstvom. O požiarny šport a èinnos v požiarnom zbore bol v dedine vždy ve¾ký záujem a jeho poèiatky siahajú do roku 1938, kedy vznikol prvý spolok.
zatvoriť
    
Založené: 2013-10-31 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2013-10-31 00:00:00| Aktualizoval: 363

Turistický pochod 2012

Turistický pochod 2012
Dňa 29.4 .2012 sa uskutočnil v našej obci X. ročník turistického pochodu, ktorého sa zúčastnilo 120 ľudí. Turistický pochod sa koná každoročne. Trasa stále končí na rybníku, kde je podaný účastníkom kotlíkový guľáš.
    
Založené: 2013-10-31 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2018-03-29 07:51:27| Aktualizoval: 364
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer